خیال خیس


چیزی میانه ی این همه نبود تا ما را از کابوس هایمان نجات بدهد.الهام اسدی