خیال خیسهیچ اتفاقی نمی تواند آنقدر تاریک باشد که تا مرگ نامیده شود. فکرش را که می کنم از شهریور تا همین دیشب چند نفر از خانواده ی مادری ام را به گونه های مختلف با نام مشخص مرگ از دست داده ایم، نمی توانم دقیق شماره کنم. که مرگ می داند سر وقت بیاید و ما یک بیننده ی تنهاییم آن طرف مرگ ایستاده. بوی مُردن می دهیم. بوی ردیف های خالی در قبرستان های خیس.


الهام اسدی