خیال خیس


رویاهایش را هر شب درآغوش می کشد. دور افتاده است و در رنجی که می برد زنده گی را سفت و سخت دوست می دارد.


الهام اسدی