خیال خیسبهار تویی که بودنت بوی حصر می دهد ، نامت بوی آزادی.
الهام اسدی